Välkomna till Dagmammorna Öresund AB

Vi anställer dagbarnvårdare som erbjuder omsorg och pedagogisk verksamhet för barn i sina egna hem, så kallade familjedaghem. 

Gruppen består av fem barn i åldern 1 – 5 år och många dagbarnvårdare har egna barn i sin grupp. Våra anställda har pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med barn i förskoleåldern.

Vi erbjuder en individuellt utformad barnomsorg i en trygg och stimulerande hemmiljö. Vi följer skollagen, Läroplan för förskolan, samt skolverkets allmänna råd för Pedagogisk omsorg. Vi arbetar aktivt med att integrera Barnkonventionen i den dagliga verksamheten.

Pedagogisk omsorg - vad är det?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem, familjedaghem är en av flera former av pedagogisk omsorg.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen.

Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.

Läs mer om pedagogisk omsorg på Skolverkets hemsida.

Dagbarnvårdare - vad är det?

Dagbarnvårdare arbetar i sitt eget hem med en barngrupp.

De är ansvariga för barnens omsorg och för deras utveckling och lärande. Dagbarnvårdaren planerar, genomför och dokumenterar pedagogiska aktiviteter med barngruppen och utformar verksamheten utifrån Läroplanen för förskolan och andra styrdokument. 

Dagbarnvårdaren har anpassat sitt hem till verksamheten, bland annat genom att göra det barnsäkert och att ge plats för leksaker, material och lek, vanligtvis i ett särskilt lekrum. Dagbarnvårdaren lagar alla måltider till barnen i sitt eget kök.

För att arbeta som dagbarnvårdare krävs en pedagogisk utbildning eller att man har arbetslivserfarenhet från arbete med barn i förskoleåldern.

Yrkestiteln dagbarnvårdare har ersatt det som tidigare kallades dagmamma.

Vår pedagogik och värdegrund

Vi tror att barn lär bäst när deras grundläggande behov av anknytning, trygghet och omsorg är tillgodosedda. En pedagogiskt utvecklande lärandemiljö är i sig ingen garanti för lärande.

 Vi tror att en skicklig pedagog är viktig, men att det inte är hos pedagogen utan hos barnet själv som kunskapen finns. Barnet är inte ett tomt blad utan en fullkomlig individ som inom sig besitter de kompetenta förmågor som med rätt stöd och trygg miljö på ett naturligt sätt kan utvecklas. Barn lär sig hela tiden.

Varje barn har rätt att utvecklas och lära i sin egen takt. Alla barn är olika. Varje barn har rätt att känna sig tryggt och få omsorg utifrån sina egna behov.

Vi har valt har att följa Läroplan för förskolan trots att den inte är bindande för pedagogisk omsorg.

Anknytning och barnets bästa

Små barn har ett stort behov av trygghet och nära relationer. Anknytning är oerhört viktigt för ett litet barn och det goda samspelet mellan vuxen och barn bekräftar för barnet att det är sett, betydelsefullt och tryggt. Detta samspel är grunden för barns utveckling och lärande.

Våra pedagoger har en liten barngrupp att förhålla sig till, och barnen träffar samma vuxen under hela dagen. Vårdnadshavare hämtar barnet hos samma pedagog som ni lämnat det hos.

Såhär säger Barnkonventionen om barnets bästa:

Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla är lika viktiga men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artkel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad.

Vår vision är att ge barnen den bästa omsorgen de kan få när inte vårdnadshavare är med. Vi är ett komplement till hemmet och därför är relationen mellan oss och vårdnadshavare väldigt viktigt. Tillsammans kan vi ge barnen en trygg och givande vardag.

Pedagogisk huvudman

Angelica Lövkvist är pedagogisk huvudman för dagbarnvårdarna Öresund AB. Hon startade företaget 2013. Hon är utbildad förskollärare med examen 1997, och har bland annat arbetat på förskola för barn med autism och Downs syndrom (tidigare sk. särskola) och på muslimsk friskola.

Hon är även jobbat många år som nanny i London. Angelica bor med sina tre barn och katten Snuffe på Kronprinsen i Malmö.

Tre frågor till Angelica

Varför startade du Dagmammorna Öresund AB?

Alla barn är olika och har olika behov. Detta gäller ju även när det kommer till val av barnomsorg. Jag själv trivs i mindre grupper. Och har gjort det sedan jag var liten.

När jag var mammaledig kände jag att:

Jag ville inte arbeta på förskolor. Tyckte att många hade för stora barngrupper.

Ville inte själv sätta mina barn på en förskola. Jag har barn som mår bäst av mindre grupp och tryggheten i den.

Kom då och tänka på hur lugnt det var när jag arbetade som nanny och tänkte att om man kan kombinera det pedagogiska arbetet på en förskola med liten grupp så skulle det vara optimalt.

Nu tog det lång tid för ide till verklighet så blev inte så mycket pedagogisk omsorg för mina barn. Men det känns så bra att kunna erbjuda andra detta.

Det var egentligen så jag kom på tanken med att kombinera pedagogiskt arbete med liten grupp. Svårare än så var det inte.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste är att mitt arbete är så varierande. Jag kan sitta i möte med min business coach en dag och nästa dag kan jag ge mig in i lekens värld med barn ute i barngrupperna.

Vi jobbar med världens framtid. Vi har barn som alla på något sätt kommer att bidra till framtiden. Det är häftigt! Och det är glädje!

Vilket är ditt bästa minne från åren med Dagmammorna?

Jag har faktiskt inte ett bästa minne. Jag har så många bra minnen genom åren. Jag har skrattat och gråtit tillsammans med både personal, barn och vårdnadshavare.

Känslan av den första barngruppen, se barn redo för skolan (även om det kan komma några tårar på avskedsfesten), glädje och stolthet på sommarfesten, lära känna nya barn, se både personal och barn växa i verksamheterna.

När jag har träffat både nya och gamla barn som springer fram när de ser mig för att prata om hur de har det i skolan och såklart gamla minnen.