HA BARN HOS OSS

erbjudande om plats

Genom att skicka in en intresseanmälan till oss kommer ni med i vår utskickslista över lediga platser i våra barngrupper. När en ledig plats annonseras erbjuds att besöka det aktuella daghemmet genom att svara på mejlet och boka in en tid för besök. Efter besöket får ni bekräfta eller avböja sitt intresse för platsen. Platsen erbjuds sedan enligt 1. syskonförtur 2. datum för inkommen intresseanmälan. 

lediga platser

Just nu

Intresseanmälan

Observera att denna intresseanmälan gäller för barn till barngrupp. För att söka anställning hos oss klicka här.

vad får ditt barn hos oss?

Hemmiljö

Hemmiljön erbjuder barnen en trivsam atmosfär som skiljer sig från miljön i lokaler anpassade för stora barngrupper. Vi kan laga mat tillsammans i köket, läsa sagor i soffan, bygga tågbana i vardagsrummet, leka och klä ut oss i barnrummet. Verksamheten liknar en förskolas med den stora skillnaden att den är förlagd i ett hem.

Utevistelse

Vi är utomhus med barnen varje dag. Hur utevistelsen ser ut beror på daghemmets närmiljö. En del har innergårdar som väl lämpar sig för varierad lek och rörelse utomhus, och gruppen stannar då ofta på gården. Andra dagbarnvårdare går dagligen till närliggande lekplatser.

Aktiviteter i större grupp

En gång i veckan träffas alla dagbarnvårdare med sina grupper. Veckoträffarna är till för att alla pedagoger och barn ska lära känna varandra, något som är viktigt för att barnen utan problem ska kunna gå till en annan dagbarnvårdare ifall den ordinarie är sjuk eller vabbar. Det är också viktigt för barnen att regelbundet få träffa andra barn i en större grupp, för att leka och knyta nya kontakter. Vi träffas på olika ställen och under vår, sommar och höst är vi alltid utomhus. På vintern är vi ibland på bibliotek eller andra mötesplatser där vi även kan vara inomhus, eller så träffas vi hemma hos varandra. På veckoträffarna har vi med lunch till barnen och är oftast ute mellan klockan 10 och 14.

Läroplan för förskolan

Våra dagbarnvårdare använder Läroplan för förskolan för att planera verksamheten och handleds i det pedagogiska arbetet både av vår förskollärare Chro och pedagogisk huvudman. 

Temainriktat arbetssätt

Vi arbetar gemensamt enligt en årsplan där höstterminens tema alltid är kompis, och vårterminens tema väljs utifrån barnens intresse. Arbetet med tema dokumenterar vi tillsammans med barnen genom foton, teckningar och annat på en dokumentationsvägg i daghemmet.

Mer om hur det fungerar hos oss

Alla barn är olika och alla inskolningar ser olika ut och utformas i samråd mellan dagbarnvårdare och vårdnadshavare, alltid med barnets bästa i fokus. 

För oss är anknytning mellan barn och dagbarnvårdare väldigt viktig, och att barnet känner trygghet och glädje när det blir lämnat hos sin dagbarnvårdare. Det är viktigt att vårdnadshavare och dagbarnvårdare har pratat om förväntningar på inskolningen innan den startar, så att man har en samsyn och agerar i samförstånd. Vårt inskolningsschema bygger på en successiv upptrappning av barnets tid i verksamheten och nedtrappning av vårdnadshavarens närvaro.

Alla barn är olika med olika behov och personlighet. För vissa barn är det lättare att bli lämnat hos sin dagbarnvårdare. För vissa barn tar det längre tid och det kan kräva längre än 2 veckor. 

Några viktiga saker att tänka på under inskolningen:

Låt barnet utforska den nya miljön och relationerna till andra barn och dagbarnvårdaren i sin egen takt så att barnet upplever vistelsen i daghemmet som trygg och intressant.  

  • Var tydlig mot barnet att det är dagbarnvårdaren som är den som leder verksamheten och barngruppen, och den som alla barnen vänder sig till när de behöver eller önskar något.
  • Ge barnet det stöd det behöver för att följa daghemmets regler och rutiner.
  • Berätta för barnet att det ska vara hos dagbarnvårdaren när mamma/pappa jobbar. Berätta för barnet att dagbarnvårdaren kan trösta barnet om hen blir ledsen.
  • Säg alltid hejdå till barnet ordentligt innan du går ifrån dagbarnvårdaren. Om barnet är ledset så utarbeta gärna tydliga avskedsrutiner, exempelvis att vinka i fönstret.
  • Prata med dagbarnvårdaren om inskolningen! Berätta om dina tankar och känslor och hur du vill gå vidare.

Varje dagbarnvårdare utformar egna rutiner för hur verksamheten ser ut under dagen och veckan, men tiden för samling, vila och måltider är samma hos alla.

Ett exempel på hur en dag kan se ut:

07:45             Frukost
8:30               Fri lek
09:30             Samling
10:00             Utevistelse
11:30             Lunch
12:30             Vila
13:30             Pedagogisk aktivitet
14:30             Mellis
15:00             Fri lek
16:30             Frukt

Ett exempel på hur en veckorutin för pedagogisk verksamhet kan se ut:

Måndag:  Skapa och pyssel

Tisdag: Sång och rörelse

Onsdag: Utflykt med dagmammeträff

Torsdag: Språk/matematik

Fredag: Dokumentation

Dagbarnvårdarna lagar mat till barnen i sitt eget kök, och vi serverar alltid mat lagad från grunden. Vi serverar frukost, lunch, och mellanmål, samt frukt på förmiddag och efter klockan 16. Vi serverar färska grönsaker till varje måltid och barnen får aldrig  godis, glass, fikabröd odyl. Vi erbjuder om så önskas alternativ som vegetariskt, veganskt och halal, samt allergianpassad mat vid uppvisande av läkarintyg.

Barnen kan delta i matlagning och dukning. Vi har handlingsplaner för säkerhet och hygien i samband med matlagning.

Vi följer Livsmedelsverkets råd för Bra mat i förskolan.

Exempel på hur en meny kan se ut:

Frukost: kokt ägg, smörgås och glas mjölk

Lunch: Kycklinggryta med ris

Mellanmål:Yoghurt med flingor

Vi arbetar med en gemensam årsplan. Årsplanen startar med höstterminen och vi fokuserar då på grundverksamheten. Grundverksamhet är allt det som får barnen att känna sig trygga i vår verksamhet. I barngruppen lär vi känna varandra, vi arbetar in rutiner och regler, vi fokuserar på socialt samspel och relationer. Vi fokuserar på relationen mellan vårdnadshavare och daghem, och även på miljö, material och barnsäkerhet. Under hela hösten arbetar vi med temat kompis. Vi följs åt och väntar in varandra tills varje barn känner sig tryggt, vi anpassar verksamheten efter barnen istället för tvärtom. När barnen är trygga fungerar hela verksamheten bra och vårdnadshavare och dagbarnvårdare är nöjda.

I januari går vi över från grundverksamhet till ett tema som är baserat på barnens intressen. Om det behövs kan vi alltid återgå till att fokusera på grundverksamheten, på trygghet och samspel. Speciellt för små barn är det viktigt att det som tillhör grundverksamheten alltid finns närvarande.

Årsplanen berättar för alla som arbetar hos oss vad som ska göras under det pedagogiska året, och i vilken ordning. Vi arbetar i en gemensam struktur. Hur vi genomför är olika eftersom varje verksamhet ser olika ut.

Vi dokumenterar det pedagogiska arbetet med barnen i en app som heter Tyra. Där har vårdnadshavare möjlighet att följa verksamheten, hur vi arbetar med läroplanen och barnens utveckling, genom en blogg.

Den lilla gruppen ger valfrihet och både barn och vårdnadshavare har stora möjligheter till inflytande över verksamheten och barnens vardag. En av barnkonventionens centrala delar handlar om att barnens bästa ska tas i beaktande i alla beslut som rör barn, och att barn har rätt att uttrycka sig och bli lyssnade på. Läroplanen för förskolan betonar barns inflytande i verksamheten och träning i demokratiska processer och beslut.

Varje dagbarnvårdare har en egen surfplatta eller mobiltelefon, vilket minimerar behovet av att använda den privata mobiltelefonen för dokumentation. Vi tycker det är viktigt för att på så vis stärka barnens säkerhet och integritet. Vi använder oss av förskoleappen Tyra för dokumentation, kontakter, kalender, information, schemaläggning, sjukanmälan och så vidare. I Tyra finns en blogg för pedagogisk dokumentation, där vårdnadshavare kan se hur vårt arbete är knutet till Läroplan för förskolan.

Den viktigaste kontakten mellan dagbarnvårdare och vårdnadshavare sker vid den dagliga lämningen och hämtningen. Inte bara för att det är en naturlig stund för vårdnadshavare och dagbarnvårdare att ställa frågor, berätta och samtala om barnet och verksamheten. Det är även viktigt för barnet att se att vi övergången mellan hem och barnomsorg ingår naturligt i vardagen. Vi samarbetar.

Varje termin erbjuder dagbarnvårdaren ett enskilt föräldrasamtal där man samtalar om hur barnet trivs, hur det fungerar med kompisar och vilka intressen och strategier barn har för lärande och utveckling. Inför det samtalet gör vi intervjuer med barnen för att de ska ge sin egen bild av hur de trivs. Vi har även gemensamt föräldramöte för alla daghem i företaget.

Om man som vårdnadshavare är missnöjd med verksamheten pratar man med i första hand med dagbarnvårdaren. Om missnöjet kvarstår, vänder man sig till pedagogisk huvudman med ett skriftligt klagomål på särskild blankett. Om man fortfarande inte lyckas lösa problemet på det viset kan man vända sig till kommunen.

Våra dagbarnvårdare är alltid öppna för att lyssna till barns och vårdnadshavarnas frågor, tankar och önskningar angående verksamheten! Alla som arbetar inom pedagogisk omsorg har tystnadsplikt.

Om en dagbarnvårdare är sjuk eller vabbar fördelas barnen i gruppen på de andra daghemmen enligt ett system. Alla barn har sin första ordinarie vikariedagbarnvårdare. Om den ordinarie dagbarnvårdaren inte kan ta emot tex pga sjukdom eller semester, går barnet till andra ordinarie vikarie, och i sista hand går barnet till någon av de andra dagbarnvårdarna. Information om att barnet placeras hos vikarie meddelas senast kl 07 på morgonen samma dag.

Om dagbarnvårdaren är sjuk kan vårdnadshavare enlig lag själv vabba istället för att lämna barnet hos vikarie. Denna möjlighet finns dock inte om dagbarnvårdaren själv vabbar. Läs mer hos Försäkringskassan.

För att säkerställa barnens säkerhet hos dagbarnvårdaren har vi handlingsplaner rörande skyddade uppgifter, kränkande särbehandling, sår, allergisk reaktion, krissituation, akutsituation, allvarlig olycka, och brand, samt följande rutiner.

● Alla daghem är noggrant barnsäkrade med utrustning som exempelvis spisskydd, hörnskydd, klämskydd, fönsterspärrar mm.
● Reflexvästar med telefonnummer till dagbarnvårdaren vid utevistelse
● Tydliga rutiner med barnen när vi rör oss i trafik
● Brandövning med barnen 
● Första hjälpen-utbildning för alla anställda vid uppstart och sedan vartannat år
● Regelbunden genomgång av barnsäkerhet i alla daghem
● Utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas innan anställning

Vi har stängt ett par dagar om året för gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Hur många dagar kan variera från kommun till kommun. I Malmö är det 2 dagar per termin.

Vi följer er kommuns öppettider och maxtaxa. Våra försäkringar är likvärdiga er kommunens för såväl barn som personal.

Fler frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss!